1. Hiệu trưởng: Mai Hải Lâm
  2. Hiệu Phó : Nguyễn Thị Anh Vân, Đặng Ngọc Hân