1. Chủ tịch: Lê Xuân Lâm
  2. Phó chủ tịch: Đặng Ngọc Hân, Mai Hải Lâm
  3. Ủy viên: Cao Hồng Vinh, Nguyễn Chí Thuật, Nguyễn Thị Anh Vân, Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Kiều Ngọc Diệp.
  4. Thư ký: Trần Thị Mỹ Hạnh