Nhà trường giảng dạy tiếng Việt dựa trên bộ sách giáo khoa "Em học tiếng Việt" do tập thể giáo viên nhà trường biên soạn.
Bộ sách gồm có 14 cuốn, chia thành 6 chương trình (A0, A, B, C, D, E), tương ứng như sau:

1. Chương trình A0 (tập 1 và tập 2)

2. Chương trình A (tập 1, tập 2 và tập 3)

3. Chương trình B (tập 1, tập 2 và tập 3)

4. Chương trình C (tập 1 và tập 2)

5. Chương trình D (tập 1 và tập 2)

6. Chương trình E (tập 1 và tập 2)

bia sach A01
bia sach A02
bia sach A2
bia sach A3
bia sach B1
bia sach B2
bia sach B3
bia sach C1
bia sach C2
bia sach D1
bia sach D2
bia sach E1
bia sach E2